Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.02.2003 р. N 237

Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Із змінами і доповненнями, внесеними
розпорядженнями Київської міської
державної адміністрації
від 18 серпня 2003 року N 1530,
від 9 березня 2004 року N 352,
від 28 липня 2005 року N 1372,
від 1 лютого 2006 року N 135
(розпорядженням Київської міської
державної адміністрації
від 1 лютого 2006 року N 135 це
розпорядження викладено в новій редакції),
від 20 лютого 2008 року N 219,
від 24 липня 2008 року N 1020,
від 21 серпня 2008 року N 1169,
від 18 лютого 2009 року N 204,
від 26 жовтня 2009 року N 1218

(У тексті розпорядження слова «Головне управління комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації» замінено словами «Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 9 березня 2004 року N 352)

Відповідно до статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 327 Цивільного кодексу України, статті 135 Господарського кодексу України, статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пункту 3 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419, підпункту 1.3 пункту 1 рішення Київської міської ради від 05.07.2001 N 372/1348 «Про деякі питання фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, та господарських товариств, в яких є частка майна комунальної власності територіальної громади м. Києва», пункту 3.2 розділу 3 Положення про реєстр комунальних підприємств територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.04.2004 N 211/1421, та з метою підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва:

1. Керівникам об’єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі в цьому розпорядженні — підприємства):

1.1. Щорічно до 1 березня наступного за звітним року проводити детальний аналіз фінансових результатів діяльності підприємств у звітному році, руху грошових коштів, раціонального використання обігових коштів, у тому числі бюджетних, наданих на зворотній основі, своєчасне погашення кредиторської та дебіторської заборгованості, заборгованості з оплати праці з визначенням позитивних та негативних факторів, що вплинули на результати діяльності в звітному році.

1.2. Забезпечити проведення щорічного аудиту бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно з законодавством України (в тому числі аудиту собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) та аудиту щодо підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам річної фінансової звітності).

Аудиторські висновки надавати до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) разом із підтвердженими аудиторською фірмою (аудитором) формами річної фінансової звітності.

1.3. Подавати в установленому порядку та у визначені, згідно з пунктом 2 цього розпорядження, терміни Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) квартальну (для бюджетних організацій та установ — піврічну) та повну річну фінансову звітність із розгорнутою пояснювальною запискою (примітками до річної звітності), в якій зазначати результати детального аналізу, передбаченого підпунктом 1.1 цього пункту.

1.4. Разом із річною фінансовою звітністю надавати матеріали інвентаризації майна (рухомого та нерухомого) станом на 31 грудня звітного року для формування бази Реєстру комунальних підприємств — у порядку та за формами, що визначаються Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Терміни подання річної фінансової звітності та фінансової звітності за 6 місяців звітного року в межах, визначених пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419, визначаються для кожного підприємства Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Установити, що для розгляду результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, за I півріччя та за рік в цілому утворюються комісії під головуванням перших заступників та заступників голови Київської міської державної адміністрації (далі в цьому розпорядженні — комісії) у такому складі:

— голова комісії — перший заступник або заступник голови Київської міської державної адміністрації, що координує відповідно до розподілу обов’язків діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва (згідно з переліками, наведеними у додатках 1 — 29 до розпорядження);

— заступник голови комісії — начальник відповідного галузевого головного управління (управління) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому підпорядковані підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, діяльність яких розглядає комісія;

— секретар комісії — начальник відділу організаційного забезпечення діяльності відповідного першого заступника або заступника голови Київської міської державної адміністрації;

— члени комісії — представники Головного фінансового управління, Головного управління економіки та інвестицій, Головного управління комунальної власності м. Києва, Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Також до складу комісій можуть бути залучені представники галузевих головних управлінь (управлінь) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), контрольно-ревізійної та податкової служб міста.

Організацію та проведення засідань комісій по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, забезпечує відділ організаційного забезпечення діяльності відповідного першого заступника або заступника голови Київської міської державної адміністрації із обов’язковим складанням графіка та визначенням місця, дати та часу проведення засідання комісії, в терміни, передбачені підпунктом 4.1 пункту 4 цього розпорядження, про що направляє повідомлення до Головного фінансового управління, Головного управління економіки та інвестицій, Головного управління комунальної власності м. Києва, Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та до інших органів (в разі необхідності) з проханням направити представників для участі в засіданні комісії.

Комісію по розгляду результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, і які підпорядковані безпосередньо Київській міській раді (з додатка 1 до розпорядження), визначає заступник Київського міського голови — секретар Київської міської ради (за згодою).

(пункт 3 у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 20.02.2008 р. N 219)

4. Головам комісій:

4.1. Проводити засідання комісій, на яких розглядати підсумки роботи кожного підприємства, згідно з додатками 1 — 29.

(абзац перший підпункту 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 20.02.2008 р. N 219)

Під час засідань комісій звертати особливу увагу на:

— проведення аудиторських перевірок згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 цього розпорядження (в тому числі аудиту собівартості);

— результати фінансово-господарської діяльності підприємств, керівники яких не забезпечили виконання річних фінансових планів, ефективне використання майна комунальної власності, допустили збиткові результати роботи.

Терміни проведення засідань комісій:

а) до 10 серпня — за результатами діяльності підприємств за 6 місяців кожного року;

б) до 10 березня наступного за звітним року — за результатами діяльності підприємств за звітний рік.

4.2. Надавати до Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також відповідних галузевих управлінь виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) висновки і пропозиції стосовно підсумків роботи цих підприємств у звітному році та доцільності перебування на займаних посадах керівників, які не виконують умов контракту, рішень Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), не забезпечують своєчасного та в повному обсязі подання фінансової звітності.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати узагальнення та аналіз матеріалів, поданих згідно з пунктами 1, 4 цього розпорядження, та в терміни, зазначені в цьому пункті, надавати виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) узагальнені матеріали з висновками та пропозиціями щодо покращення роботи підприємств для розгляду на апаратних нарадах та інформування Київської міської ради.

Терміни надання інформації:

а) до 5 вересня — за результатами діяльності підприємств за 6 місяців кожного року;

б) до 25 березня наступного за звітним року — за результатами діяльності підприємств за звітний рік.

6. У разі створення або реорганізації підприємств за рішенням Київської міської ради, результати діяльності таких створених (реорганізованих) підприємств підлягають розгляду в порядку, передбаченому цим розпорядженням. Керівники таких підприємств зобов’язані забезпечити вжиття заходів та надання інформації, передбачених пунктом 1 цього розпорядження.

(пункт 6 у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 20.02.2008 р. N 219)

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації:

— від 18.08.2003 N 1530 «Про внесення доповнень до додатків до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.02.2003 N 237»;

— від 09.03.2004 N 352 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.02.2003 N 237»;

— від 28.07.2005 N 1372 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.02.2003 N 237».

8. Заступникам голови Київської міської державної адміністрації, начальникам головних управлінь та управлінь Київської міської державної адміністрації забезпечити дієвий контроль за виконанням цього розпорядження підприємствами, організаціями, установами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Голова О. Омельченко

Завантажити Додаток

Версия для слабовидящих

Розроблено компанією ITKron

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose